Forretningsorden

 Forretningsorden for Nökkvi’s bestyrelse

Formanden

 1. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Materiale og dagsorden skal, så vidt muligt, være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 3 hverdage før bestyrelsesmødet holdes. Formanden leder bestyrelsesmøderne – ved formandens fravær ledes mødet af næstformanden.
 2. Formanden tegner sammen med kassereren foreningen udadtil og har ansvaret for at bestyrelsen løbende er orienteret om foreningens økonomi.
 3. Formanden har sammen med referenten ansvaret for at referater fra bestyrelsesmøderne er bestyrelsen i hænde senest en uge efter mødet er holdt – samt at der inden 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde offentliggøres et kort beslutningsreferat på Nökkvi’s hjemmeside.
 4. Formanden har ansvaret for rettidig indkaldelse til ordinær generalforsamling og fremlægger bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.
 5. Formanden har ansvaret for at svare på mails som tilsendes Nökkvi’s mailadresse. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen besvares almindeligvis indenfor 3 hverdage. Formanden samt et yderligere bestyrelsesmedlem er forpligtiget til at følge debatten på Nøkkvi’s facebook-side, og om nødvendigt informere de øvrige bestyrelsesmedlemmer om indholdet.

Bestyrelsen

 1. Alle bestyrelsesmedlemmer skal i nødvendigt omfang deltage i arbejdet i 1 eller flere udvalg. Udvalgenes bestyrelsesmedlem er samtidigt udvalgenes kommunikationsled til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlingen samt rapportere fra udvalgenes arbejde. Ved forfald indkaldes 1. suppleant og/eller 2. suppleant i nævnte rækkefølge. Suppleanterne kan altid deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand samt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er mødt.
 4. Hvis det stemmes om et forslag på bestyrelsesmødet gælder følgende: Forslaget vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Er der et lige antal bestyrelsesmedlemmer til stede (6) tæller formandens/næstformandens stemme dobbelt.

Udvalgene

 1. Udvalgene nedsættes under Nökkvi’s bestyrelse og får tilfordnet mindst 1 bestyrelsesmedlem, som samtidigt er udvalgets kommunikationsled til den øvrige bestyrelse.
 2. Udvalgene udarbejder ved årets begyndelse en kort beskrivelse af udvalgets arbejde frem til næste generalforsamling.
 3. Hvis aktiviteter i udvalget kræver økonomi, skal der afleveres et aktivitetsbudget til bestyrelsen, som efterfølgende godkender eller forkaster budgettet og aktiviteten. Godkendes budgettet hæfter Nökkvi’s klubkasse for et evt. underskud. Der aflægges et regnskab for den afholdte aktivitet senest 8 dage efter aktiviteten er afholdt.Udbetales der forskud til aktiviteten, skal dette forskud være afregnet med kassereren senest 8 dage efter aktiviteten er afholdt.

Ovenstående forretningsorden er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Nökkvi d. 15 /3 2018