Beslutningsreferat 22.11.14

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Nökkvi den 22. november 2014
Deltagere: Teia, Søren, Louise, Pia, Lars og Niels (ref.). Arne var på ferie.

Ad. PC

Der er indkøbt en PC til brug i klubregi, da bestyrelsen fandt at medlemmerne, specifikt udvalgsmedlemmer, ikke skal stille deres egne computere til rådighed ved diverse aktiviteter, hvor de udsættes for vejr og vind, støv i ridehal etc.
Alle medlemmer kan benytte sig af pc’en, for tiden befinder den sig ved Aktivitetsudvalget/Beth Kongensgaard, der har installeret ICE test etc. til brug ved stævner. Ønsker man f.eks. at lave en billedaften eller vise noget på storskærm vil pc’en også være ideel.

Ad. Læskur og fondsarbejde

Der var en gennemgang af tegninger samt et fyldigt møderef. fra mødet på skolen den 15. oktober, hvor Søren og Louise deltog. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et fondsudvalg, som skal arbejde videre med projektet i tæt samarbejde med Havredal. Udvalgets sammensætning og størrelse er ikke besluttet endnu, men formand, næstformand og kasserer er fødte medlemmer – men udvalget kan suppleres af flere interesserede – både i hele processen samt i ad hoc udvalg til evt. mindre opgaver/projekter.

Ad. Henvendelser:

J. Klein har indsendt forslag om midlertidigt læskur på Havredalbanen.
Dette afvises af skolen.

Kursus- og Foredragsudvalgets fremsendte evaluering.
Indholdet blev drøftet – og bestyrelsen anerkender den store indsats der er gjort i dette udvalg også – og henstiller at den nye bestyrelse tager udvalgenes sammensætning, økonomi etc. op til revision på det stiftende bestyrelsesmøde i dec. 2014 – herunder også om udvalgene forlods skal tildeles økonomi. Ligeledes vil forretningsgang for udbetaling af forskud/afregning m.m. evalueres.

Pia Friborg – vedr. præmierytteri.
Bestyrelsen er enig i forhold til at reglerne for tilmelding og deltagelse i stævner er fulgt. Teia tager en snak med de implicerede – og henstiller til sportsmanship – bestyrelsen bakker op om stævneudvalget og vil straks i det nye år gennemgå regler etc. for deltagelse i lokale stævner, således at lignende episoder fremover undgås i den udstrækning det er muligt.