2015 – Beslutningsreferat fra 06-02-15

2015 – Beslutningsreferat, bestyrelsesmøde den 6. februar 2015

Tilstede: Niels Andersen, Søren Møller, Louise Sørensen, Ruth Flammild, Else Ravn, Ulla Vestager, Anette Andersen (referent)

Medlemmer

Det skal fremover sikres at deltagere i generalforsamlingen skal være have betalt kontingent.

Medlemmer der ser ud til ikke at have fornyet medlemskab kan skyldes problemer med Sporti og at medlemmerne måske er indmeldt på ny med nyt medlemsnummer

Nyt fra udvalgene 

a) Foredrags- og kursusudvalg v. Ruth Flamild :

Jon Stenild kurser 7. februar og 14. marts kører planmæssigt.

b) Børne- og Ungeudvalg v. Else Ravn:

OK til at medlemmer fra Skive må inviteres med.

Planlagte arrangementer:

Bowlingtur – dato ??

Sommer lejr, 12.-14. juni. Søren tager kontakt til Havredalskolen for tilsagn om lån af faciliteter.

Agility i ridehallen – dato ??

Der skal forelægge et budget for arrangementerne inden bestyrelses endelige godkendelse

c) Aktivitetsudvalg v. Louise Sørensen:

Besøg hos Englyst rideudstyr i Sunds, marts-april

Fastelavnsstævne . 21. marts

Køb/salg i forb. m Ringridning 20. juni

Gokart tur, sommer (formål m. arrangementet bør præciseres)

Julestævne

Stævneregler skal revideres af aktivitetsudvalget og lægges på hjemmeside, når bestyrelsen har godkendt dem.

Udvalget opfordres til så vidt muligt at finde uvildige dommere evt. fra en naboklub ved stævner.

Der skal forelægge et budget for arrangementerne inden bestyrelses endelige godkendelse

d) Seniorudvalg v. Anette Andersen:

Intet nyt

e) Blad- og hjemmesideudvalg v. Niels Andersen

Nyt blad er under udarbejdelse, skal snart ud a.h.t kommende arrangementer

Præsentation og godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Udsat til næste møde

Status på klubhus ved Havredalbanen

Søren og Louise fremlagde tegninger vedr. byggeriet og de tilbud på de har modtaget.  Der mangler stadig et tilbud mere.

Vi skal snarest i gang med fondsansøgninger samt beregning af de årlige driftsomkostninger.

Niels indkalder til snarligt møde – Anette bør evt. også deltage i arbejdsgruppen.

Aktiviteter 1. halvår 2015

Kristi himmelfart 14. maj:  ”turlæggeren” er klar, der skal snarest bestilles musik.

Øve tur i brug af kort – under planlægning

Ringridning 20. juni

Fædrelandstur ?

Vesterhavsridt Hirtshals-Herning (23.7-05.08) i forbindelse med VM i Herning ledes af Anette Ravn fra Nøkkvi. Yderligere info vil snart fremgå af hjemmesiden.

Status hjemmeside

Niels  Andersen tager kontakt til Heinrich vedr. hjemmeside, da Heinrich har vist interesse for at være web-redaktør.

Niels er blevet introduceret til hjemmeside-programmet

Vedr. fastelavnsstævnet henvises til stævneregler, men siden er blank. Regler skal revideres jf. pkt. 3c.

Status vedr. kasserer post

Nuværende regnskabsprogram er gammelt og kan ikke anvendes på MAC. Ulla Vesterager undersøger mulighed for nyt cloud-program specielt for foreninger. OK til køb såfremt pris er under 1000 kr pr. år – ellers skal det tages op på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 13. april kl. 19.00 hos Louise Sørensen, Jeppe Åkjærs Vej 20, Kjellerup