Beslutningsreferat 23.09.2015

Beslutningsreferat ekstraordinært bestyrelsesmøde 23. september 2015 

Deltagere:  Søren Møller – Ulla Vesterager – Ruth Flammild – Anette Andersen (referent) – Else Ravn – Louise Sørensen – Lene Gehlert

Nyt fra udvalgene

Foredrags- og Kursusudvalg:
Der er planlagt 3 Jon-kurser i efteråret, hvoraf det ene har været afholdt. Der er problemer med at få økonomien i udvalgets arrangementer til at stemme. Problemet med sammenfald af dato med det planlagte stævne i november er løst ved at stævnet flyttes til den 28. november.

Bladudvalg:
Der er netop udsendt et blad, hvor der også var medsendt en medlemsliste.

Næste blad udkommer så det kan nå at være medlemmerne i hænde rettidigt i forhold til indkaldelse til generalforsamlingen.

Seniorudvalg:
Der har den 19. september været afholdt en vellykket seniortur i Dollerup. Der er pt. ikke planlagt yderligere i 2015.

Aktivitets- og Stævneudvalg:
Sommerstævnet var vellykket med undtagelse af en episode, der efterfølgende har giver nogle dønninger forårsaget af en enkelt deltager.

Resultatliste fra stævnet er lagt på hjemmesiden.

Bygge-/Fondsansøgningsudvalg:
Den første ansøgning om økonomisk tilskud til klubhusbyggeri er afsendt til LAK Skive/Viborg. Det er den største pulje, der er at søge. Yderligere ansøgninger udsendes snarligt.
Det kan blive nødvendigt med en byggetilladelse / forhåndsgodkendelse i forbindelse med ansøgningerne.
Der skulle være mulighed for at søge DIF om et rentefrit byggelån.

Sponsoraftaler:
Land og Fritid vil gerne fortsætte den tidligere aftale med et tilskud på 10% til klubben, af de køb af heste-relaterede artikler medlemmer foretager i de midt- og vestjyske filialer af Land og Fritid / DLG, ved fremvisning af medlemskort.

Nökkvi’s Facebook-gruppe er blevet offentlig igen, efter at det i en periode har været nødvendigt at ændre den til en lukket gruppe.

Bestyrelsen erfarer, at der er planer om en 100 km mountainbike rute omkring Viborg. Det kan, hvis ruterne bliver en realitet, betyde at vi måske udelukkes fra at ride de steder, hvor ruterne anlægges. Der tages initiativ til at få et møde i stand med skovfoged Steen Bonne for at undgå evt. interessekonflikter.

Generalforsamling 2015 afholdes lørdag den 12. december i kantinen på Havredal-skolen, med efterfølgende julefrokost.

Kontingent: Det forventes at der inden længe kommer en stigning i klubbernes kontingent til DI. Bestyrelsen beslutter derfor at gøre brug af generalforsamlingsbeslutningen om at kunne hæve kontingentet med 50 %. Kontingentet er derfor 150. kr om året for enkelt medlemmer og 300 kr. for familie-medlemskab, gældende fra den 1. oktober 2015. (fordele ved medlemskab af DI)

På baggrund af et medlems uacceptable opførsel i forbindelse med en hændelse ved seneste stævne samt tilsvarende opførsel ved tidligere stævner, beslutter bestyrelsen at medlemmet udelukkes fra at deltage i klubbens stævner/konkurrencer samt fra udvalgsarbejde frem til 1. september 2016.

Såfremt der er behov for en særlig Facebook-gruppe til juniorerne, sørger bestyrelsen for, at der bliver oprettet en officiel Nökkvi-Junior Facebook-gruppe.

Klubmesterskabspoint-stillingen er beregnet, som den ser ud indtil nu.

NÆSTE MØDE 21. OKTOBER 2015