Beslutnings referat af bestyrelsesmøde 15. april 2016 hos Anette

Deltagere:

Søren Møller – Lene Gehlert – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Else Ravn – Ulla Vesterager

Afbud: Ruth Flammild

Kristihimmelfart: De sidste detaljer vedr. Kristihimmelfarts –ridt og –fest blev gennemgået og opgaverne fordelt

Børne- og ungeudvalget v/ Lene Gehlert :
Ridelejr under planlægning, der mangler stadig nogle aktiviteter

Senior udvalget  v/ Anette Andersen:
Kommende arrangement er tur i Dollerup og omegn den 4. juni.

Foredrags- og kursusudvalget:
Der har været afholdt:
Smedeforedrag m. stor tilslutning
Kortlæsningskursus med 12 deltagere, samt O-ridt for at afprøve det i praksis
Arrangementet med ridefysioterapeut den 28. maj har været meget populært og er allerede udsolgt.

Stævne- og Aktivitetsudvalget v/ Else Ravn:
Der har været afholdt træningsstævne.
Tidsplanen for dagen skred meget, og de der havde tilmeldt sig 4 klasser, blev bedt om kun at vælge 2, og på trods deraf valgte nogen at tage hjem efter kun én klasse, p.gr.a. den fremskredne tid.
Alligevel har arrangementet fået stor ros, og deltagerne var glade for den tid dommerne brugte på evaluering og tilbagemeldingerne til de enkelte ryttere.
Der har været lidt frustration for de der blot ville være tilskuere, da det ikke tydeligt fremgik hvor arrangementet foregik.

Bladudvalget:
Det er netop udkommet et flot nyt blad med meget stof i. Stor ros til bladudvalget.
Deadline for næste blad er 15. juli

Jon-udvalg:
Louise er bestyrelsens kontaktperson til Jon-udvalget.

Fonds udvalget v/ Louise Sørensen:
Udvalget arbejder stille og roligt med ansøgningerne.

Billeder af bestyrelse og udvalgsmedlemmer på hjemmesiden:
Bestyrelsen: Billeder af alle er langt om længe på hjemmesiden.
Stævne- og aktivitets udvalg: Heinrich og Charlotte mangler
Seniorudvalg: Der mangler billeder af 3 af medlemmern.
Børn- og ungeudvalg: Der mangler billede af Mathilde Landt
Foredrag- og kursusudvalg: Der mangler billede af Doro.
Bladudvalg / hjemmeside: der mangler billeder af Ulla Brock, Gertie og Hienrich.
Udvalgenes kontaktpersoner følger op på de manglende billeder bliver sendt til Anette

Havredalbanen
Efter nærmere kig på banebelægningen, ser det ud til at det ikke er stenmel der mangler, men mere en fordeling af det der er. Der klages over at banen er blød, hvilket formodentlig skyldes at laget visse steder er for tykt.
Vi har indkøbt asfaltragere, og Søren tager aktion på at stenmelet bliver bedre fordelt på banen, så der er ca. 3 cm over det hele.

Cykelruter i Dollerup og Stendal/Ulvedal
Lene har holdt et møde med skovfoged Steen Bonne og en repræsentant for MBT-cykelruterne. Det var et godt møde, der bl.a. viste at MBT-rytterne har brug for at lære lidt om hvordan de skal agere, når de møder heste/ryttere. Klubberne skal holde hinanden orienteret, og orientere hinanden på vores respektive medier. Samarbejde – Åbenhed – Ordentlighed.

Når cykelstierne er anlagt må vi ikke ride på dem.
Lene benyttede også muligheden for at spørge skovfogeden om spring i naturen og en evt. ekstra rute på Inderøen. Steen Bonne var ikke afvisende, og vi er velkomne til at komme med nogle forslag.
Bestyrelsen arbejder videre med hvordan vi samarbejder med og informerer MBT-klubben, samt hvordan vi kommer videre med forslag til ekstra/ny riderute på Inderøen og evt. spring i naturen.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes hos
Else Ravn, fredag den 3. juni 2016 kl 19-22, Papsøvej 8, 8620 Kjellerup, Tlf.: 60 24 88 96

Evt.
Øko-dag 17. april, Havredal – Der er 16 heste.

Rygepolitik: Der skal informeres om bestyrelsens holdning til rygepolitik i næste blad.