Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 5. maj 2017 hos Ruth

Deltagere: Søren Møller – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Lene Gehlert – Ruth Flammild – Lars Jensen – Malene Graversen

Mødet startede med at formanden bød Malene velkommen i bestyrelsen.

Regnskab for afholdte arrangementer
Foredrag, rideferie: 88 kr
Jon-kursus, 4/3: 2095 kr
Jon-kursus, 1/4: 1088 kr
Fastalavnsstævne: 1160 kr

Sponsor-gaver

Malene har gjort et stort arbejde med at skaffe sponsorgaver. Det er en svær og tidskrævende opgave, og det kræver personligt fremmøde. Der har ikke været respons på de skriftlige henvendelser.

Nyt fra udvalgene

Børne- og ungeudvalg:
Der er planlagt sommerlejr for børn- og unge. Det kører på skinner og program ligger på hjemmesiden.

Seniorudvalg:
Det planlægges, at der årligt afholdes 2 seniorture – en forår og en efterår.

Foredrags- og kursusudvalg:
Der har været afholdt kortlæsningskursus den 8/3
Der er trailerlæsningskursus den 13/5, men der er pt. Kun 5 tilmeldte. Evt. kan naboklubberne inviteres.

Stævneudvalg:
Malene overtager pladsen som bestyrelsens kontaktperson i stævneudvalget.

I forbindelse med stævnet den 6. maj har der været ekstra arbejde med at få lagt startlister på hjemmesiden, da der efterfølgende var en del ændringer/rettelser.

Det bør overvejes, om der fremover skal holdes mere stejlt på at tilmeldingsfristen overholdes – eller om der skal koste f.eks. 25 eller 50 kr. at få fortaget ændringer efter fristen.

Bladudvalg:
Nyt flot blad er udkommet. Der har været lidt klager over at medlemslisten ikke var komplet, hvilket skyldes en ”Anette-fejl” ved udtræk af listerne fra Sporti. Der laves en ny liste til næste blad.

Tanja har gjort et stort arbejde for at skaffe annoncører til bladet.

Jon-udvalget: Der har været afholdt 2 kurser her i foråret, begge med overskud.

Fond-udvalg – Klubhusbyggeri:
Kjeld har valgt at trække sig fra udvalget, da han er løbet tør for ideer og energi.

LAG er søgt om udsættelse.

Den nye ekstra hjælper har fremsendt nogle ansøgninger, hvor der er kommet et afslag og resten mangler svar. Han har fremsendt en liste med punkter til ansøgnings- og tilskudsmuligheder, som bestyrelsen skal tage stilling til. Bl.a.:

Overveje om andelen af frivilligt arbejde skal øges –> ikke umiddelbart noget vi går ind for

Søge Viborg kommune om tilskud – evt. inddrage lokal politiker -> JA

Søge om kommune garanti til realkriditlån -> NEJ

Efter byggeriet – søge om lokaletilskud til dækning af driftsomkostninger -> VENT

Søge kommunen om medlemstilskud til medlemmer under 25 år (hjemmehørende i Viborg kommune) -> JA,
men det kræver at aktiviteterne med børn og unge bliver mere formaliserede, og at aktiviteten er planlagt og gennemført mindst 15 gange pr. år over mindst 4 måneder, samt at det foregår i Nökkvi-regi. Børne- og ungeudvalget arbejder videre med det.

Søge om optagelse i Viborg Idrætsråd -> NEJ, pt. Ikke relevant

Ellers er bestyrelses opfordring – Klø på og fortsæt det gode arbejde.

Banen:
Der er behov for endnu en arbejdsaften på banen, hvilket blev aftalt til tirsdag den 16/5 kl. 18.

Stævneregler:

Vaccination: Til stævner følges DI’s regler, der kræver at hestene er vaccineret og at deltagerne udfylder en Tro-og-love-erklæring.

Det foreslås at denne regel ændres og at tro-og-love-erklæringen droppes. Vi kræver ikke vaccination til alle de andre arrangementer og ture. Det skal være muligt for alle medlemmer at deltage i alle Nökkvi-arrangementer, og reglerne bør være ens, uanset om det er hyggeture eller stævner.

Pt. er der bl.a. ryttere der ikke kan deltage i stævner, fordi grundvaccinen mangler, selv om alle øvrige årlige vacciner er i orden.

Stævneledelsen kan bortvise en hest, der ikke tydeligt er sund og rask. Men vi har ikke en dyrlæge til at kontrollere.

Forslag til en formulering: Det forventes at alle er ansvarlige ryttere og hesteejere, der møder op med sunde og raske heste.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde for endelig afgørelse.

PR for arrangementer:
Tilslutning til arrangementerne er en anelse dalende, og Malene forslår derfor, at der skal laves mere reklame for arrangementerne på Facebook. Det foreslå at der sidst i hver måned laves en lille ”Det er der sket i sidste måned” og en ”Det sker i næste måned”. Evt. kan det lægges ind som en begivenhed, hvor det er muligt at give en forhåndstilkendelgivelse. Dog skal tilmelding til arrangementer foregå på sædvanligvis og ikke via Facebook.

Hvis det vælges, at arrangementer skal lægges ind som begivenhed, skal det samtidig sikres, at der stadig er liv på Facebook-siden, hvilket kan ske ved at arrangørerne selv lægger info om egne arrangementer på.

Bestyrelsen finder at det er en god idé. Malene vil gerne påtage sig denne opgave.

Evt.

Lydanlæg: Forslag om at vi køber vores eget lydanlæg. Pt. Betaler vi en favorabel pris på 1.000 kr. pr gang, men det kan vi ikke forvente, at vi kan blive ved med. Vi har fået tilbud på at købe et anlæg med trådløs mikrofon og højttalere incl. stativ til 15.000 kr. med 7 års garanti.

Forslaget tages op på næste bestyrelsesmøde for endelig afgørelse.

Planlægning af arrangementer: Vi skal være mere OBS på planlægningen er arrangementerne, da en stor del tilsyneladende ligger i lige uger. Det er ikke tilsigtet, og det forsøges så vidt muligt fremover at lægge arrangementerne i både lige og ulige uger.

Næste bestyrelsesmøde 13. juni kl. 18.30 hos Lene, Dollerupvej 79 , 8800 Viborg

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.