Beslutningsreferat 21.10.2015

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 21. oktober 2015

Deltagere:
Søren Møller – Ulla Vesterager – Ruth Flammild – Anette Andersen (referent) – Else Ravn – Louise Sørensen

Afbud: Lene Gehlert

Nyt fra udvalgene

Juniorudvalget:
Udvalget opfordres til at komme med input til opdatering af hjemmesiden til den del der vedrører juniorerne incl. de arrangementer, der også angår juniorrytterne.

Foredrags- og Kursusudvalg:
De planlagte Jon Stenild kurser kører fint med god tilslutning.

Aktivitets- og Stævneudvalg:
Der er planlagt stævne den 28. november.

Bladudvalg:
Næste blad skal være klar til trykning onsdag den 11. november, og skal bl.a. indeholde indkaldelsen til generalforsamling incl. dagsorden, sidste frist for forslag og vedtægtsændringsforslag der ønskes behandlet samt frist for nominering af Årets Nøkker.

Portoen stiger næste år til dobbelt takst, hvilket betyder at fortsat udsendelse af bladet skal diskuteres. En mulighed er, at de medlemmer der fortsat ønsker et fysisk blad tilsendt, aktivt skal give besked om det. Resten kan få det tilsendt elektronisk og se det på hjemmesiden.

Fondsudvalg:
Arbejdet omkring fondsansøgningerne tager lang tid, og der kan bliver behov for en eller to mere til at hjælpe Ulla med dette arbejde.

Viborg kommune afholder et kursus over 2 gange i Fundraising og vi har tilmeldt to personer.

Sponsor aftaler / kommunalt tilskud
Aftalen med Land og Fritid fortsætter, med tilskud på 10% til klubben, af de køb af heste-relaterede artikler medlemmer foretager i de midt- og vestjyske filialer af Land og Fritid / DLG, ved fremvisning af medlemskort.

Oplysninger er sendt til Viborg kommune vedr. børn og unge, hvor vi har mulighed for at få kommunalt tilskud til den del af klubben der angår juniorerne.

OK sponsor-aftalen har givet 2053 kr. i klubkassen. Vi kan opfordre til at endnu flere anskaffer sig et OK-benzin-kort.

Vi har modtaget en henvendelse fra et medlem, der synes at der også bør være præmier/sponsorgaver til andre arrangementer end stævner. Det drejer sig p.t. om 3 arrangementer – Kr. Himmelfart, Ringridning og Hubertus, hvilket bestyrelsen synes er en god idé.

Der arbejdes videre med at finde ud af hvordan vi rent praktisk gør det fremover, da vi skal ikke ud i en situation hvor flere forskellige fra klubben kontakter de samme sponsorer.

Generalforsamling:
Generalforsamling 2015 afholdes lørdag den 12. december i kantinen på Havredal-skolen, med efterfølgende julefrokost.

Sidste frist til forslag eller vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde sendes 14 inden generalforsamlingen. Dette gælder også nominering af Årets Nøkker, som gives til et medlem /udvalg mm. der har gjort sig særlig bemærket i løbet af åre

Desuden skal årets klubmestre kåres.

DI-forsikring:
Forsikringen dækker arrangementer, der afholdes i Nökkvi regi, og den dækker hjælpere og andet der er forårsaget af udefra kommende hændelser. Dvs. at rytternes egen fritids-ulykke-forsikring skal dække såfremt det er uheld, der kan forventes at ske i forbindelse med ridning, som f.eks. et styrt.

NÆSTE MØDE DEN 3. DECEMBER 2015