Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 6. januar 2017 hos Lars

Deltagere: Søren Møller – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Lene Gehlert – Ruth Flammild – Lars Jensen – Jørgen Christiansen

Valg af fremtidig referent: Anette Andersen

Konstituering af bestyrelsen:

Næstformand: Anette Andersen
Kasserer: Louise Sørensen

Valg af udvalgsansvarlige samt nyt fra udvalgene:

Børne- og ungeudvalget. Bestyrelsesrepræsentant: Lene Gehlert

Pt. Er der kun kun Laila G. Jensen og Bent Melvej i udvalget, hvilket er for lidt. Bent vil gerne bidrage m. bl.a. rideundervisning. Der skal via bl.a. bladet efterlyses flere til at deltage i arbejdet i dette udvalg. Det er essentielt for klubben og de midler vi kan søge til både klub og klubhus, at vi har børn og unge i foreningen og aktiviteter for dem.

Seniorudvalg. Bestyrelsesrepræsentant: Lars Jensen

Foredrags- og kursusudvalget: Bestyrelsesrepræsentant : Ruth Flammild
Der er kommet to nye medlemmer i udvalget: Anne-Dorte Sørensen og Inge Sejbjerg Middelhede.
Udvalget har masser af ideer til kurser og foredrag, som der arbejdes med.

Stævne- og Aktivitetsudvalget. Bestyrelsesrepræsentant: Lene Gehlert

Det blev besluttet at omdøbe udvalget til Stævneudvalg, da det kun er det udvalget har taget sig af de seneste 3 år, og øvrige aktiviteter foregår i forvejen i de øvrige udvalg.

Pt. består udvalget kun af Charlotte Sandfeld og Monica Nielsen, hvilket nok er i underkanten. Jan Nielsen har tilbudt praktisk hjælp i forbindelse med stævnerne.

Brug af MobilePay ved stævner og øvrige arrangementer er noget vi må forholde os til, da færre og færre bruger kontanter. Kassereren er ikke interesseret i at få MobilePay ind over klubbens konto, da det vil give alt for mange posteringer at håndtere.

Der bør ved annoncering af arrangementer opfordres til at der medbringes kontanter, ligesom denne opfordring bør bringes i bladet.

Bladudvalget. Bestyrelsesrepræsentant Ruth Flammild

Fondsudvalget. Bestyrelsesrepræsentant: Jørgen Christiansen
Jon-udvalg. Bestyrelsesrepræsentant: Louise Sørensen

Der er planlagt 2 kurser med Jon Stenild i foråret – hhv. 4/3 og 1/4.

Foreningsjubilæum:

Klubbens har 40 års jubilæum i år. Klubben blev stiftet den 22. september 1977.

Der nedsættes et lille jubilæums-opstarts-udvalg bestående af Ruth, Jørgen og Anette, der vurderer mulighederne, laver udkast til rammerne og økonomien. Anette har protokol med de første referater.

Klubmesterregler:

Reglerne for klubmesterskabspoint trænger til at bliver revideret, således at der kommer balance i pointtallene for hhv stævner og øvrige pointgivende arrangementer. Pt. Er der langt flere stævne-point at kæmpe om end for de øvrige arrangementer.

Jørgen laver et forlag til en ny model og evt. omregningsnøgle.

Ændringer af selve stævnereglerne, udklassificering mv. skal foretages af stævneudvalget, da bestyrelsen ikke har forudsætninger for dette.

Fordeling af øvrige ansvarsområder:

Ruth: Økodag
Søren: Havredal bane, kontaktperson til Det Ny Havredal
Anette: Hjemmeside, backup for Louise på Sporti
Louise: trykning og udsendelse af blad, Sporti og alt vedr. medlemmer, velkomstblade til nye, hjælp til kontingentbetaling, vekslepenge til arrangementer o.m.a.
Lars/Jørgen (syd), Lene (nord): kontaktperson / bindeled / observatør i forbindelse med til MTB-sporene i området.

Kommende bestyrelsesmøder:

7. marts (tirsdag kl. 18:30)
5. maj (fredag kl. 19)
13. juni (tirsdag kl. 18:30) – afholdes kun hvis det er nødvendigt
18. august (fredag kl. 19)
2. oktober (mandag kl. 18:30)
17. november (fredag kl. 19)

25. maj – Kr. Himmelfart
2. december – Generalforsamling og julefrokost

Evt.:

Hubertus-ridt: Lars ønsker at hæve niveauet på Hubertus – både hvad angår tempo og højde på spring -> ingen indvendinger til dette. Det er altid mulighed for at lave 2 grupper – en hvor der rides efter klubmesterskabspoint, og en hvor der ikke springes.

Nye ridestier: Skofoged Steen Bonne er villig til at kigge på nye ridestier på f.eks. på Inderøen – vi skal bare selv komme med et forslag.

Blade kommer ofte retur p.gr.a. af forkerte oplysninger på Sporti. Der bør i bladet være en fast rubrik med opfordring til at medlemsoplysninger rettes på Sporti, hvis der er sket ændringer.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.